به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کیسون مجوز افزایش سرمایه جذاب ٣١ درصدی خود از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته برای افزایش سرمایه از ٣٨۴ میلیارد تومان فعلی به بالای ۵٠٠ میلیارد تومان را دریافت کرد.