به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت دلایل تعدیل مثبت راافزایش ٢٧ درصدی پیش بینی سود خالص تعدیل شده هر سهم در سال مالی منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ نسبت به آخرین پیش بینی حسابرسی شده که در تاریخ ١٣٩۶/٠٨/٢۴ در سامانه کدال منتشر گردیده، عمدتا به دلیل : : ١- پیش بینی افزایش درآمد فروش به مبلغ ٢.١٠٢.٩٧٨ میلیون ریال که ناشی از افزایش نرخ اسلب در بازارهای جهانی و افزایش مقدار فروش صادراتی محصول می باشد . ٢- با توجه به افزایش مقدار صادرات (سهم ٧٠ درصدی از برنامه فروش) و بدنبال آن افزایش هزینه های جانبی . صادرات (فرواردینگ و حمل و...) خالص هزینه های توزیع و فروش ٢٠ درصد افزایش یافته است. ٣- دلیل افزایش در درآمد و هزینه های عملیاتی شرکت افزایش در میزان فروش ضایعات می باشد ٣- دلیل افزایش در درآمد و هزینه های عملیاتی شرکت افزایش در میزان فروش ضایعات می باشد . این ضایعات شامل ١- ضایعات لجن اکسیدی٢ –ضایعات نرمه گندله ٣-ضایعات نسوز۴- ضایعات سرباره ۵- ته تاندیش۶- ته پاتیل و سایر مواد ضایعات عادی شرکت می باشد که بخش عمده ای از این اقلام .مربوط به سالهای قبل بوده است که در سال جای فروش آنها انجام شده است