به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری توسعه صنعتی رسما خرید بلوک مدیریتی سرمایه گذاری صنعت و معدن به میزان ۵١ درصد را تایید کرد.