به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در شرکت گلتاش شاهد افزایش درآمد فروش در نخستین ماه سال مالی ١٣٩٧ نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩۶ بودیم. مجموع درآمد این شرکت در سال ١٣٩۶ برابر با ١٨۵ میلیارد تومان بود.