به گزارش بورس٢۴، بلوک سهام بیمه آسیا توسط خصوصی سازی از سوی دولت برای بار دوم برای فروش اگهی شده تا شاید این بار بخت این بلوک بیمه ای باز شده و معامله بلوکی به سرانجام برسد.