به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت در رابطه با نتیجه برگزاری مزایده فروش انبار شرکت کارتن ایران توضیحاتی ارائه نمود.