به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پاکشو نیز طی عملکرد ١٠ ماهه با چندبار نزول و صعود همراه بود. در دی ماه شاهد رشد درآمد فروش این شرکت بودیم. جمع درآمد فروش محصولات پاکش. در مدت ١٠ ماه به ۵۵٠ ملیارد تومان رسید.