به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت کویر تایر در نخستین ماه سال مالی منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برابر با ١۴ میلیارد تومان بود. گفتنی است این شرکت در سال مالی ١٣٩۶ مجموعا ٣٣١ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.