به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی فارابی در عملکرد ١٠ ماهه خود، موفق به کسب ۴٣ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.