به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی مارون طی عملکرد ١٠ ماهه با چند بار کاهش و افزایش مواجه شد. این شرکت در مجموع مبلغ ۴،٣١٧ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.