به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی خراسان در ١٠ ماهه روندی صعودی در درآمد فروش خود داشت. این شرکت در مدت یاد شده موفق به کسب ۴۵٣ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.