به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شیراز در ١٠ ماهه معادل ١،٣۴٧ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود. رشد درآمدی این شرکت در دی ماه قابل توجه بود.