به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی پردیس مجموعا ٨٢٢ میلیارد تومان درآمد از فروش خود در ١٠ ماه کسب نمود که از این مبلغ ٣۵١ میلیارد تومان، معادل ۴٣ درصد کل درآمد فروش را در دی ماه محقق ساخت.