به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، روند درآمد فروش پتروشیمی کرمانشاه در ١٠ ماهه منتهی به دی صعودی بود. این شرکت ۴٧١ میلیارد تومان درآمد از فروش خود در ١٠ ماه کسب نمود.