به گزارش کدال نگر بورس٢۴، الکتریک خودرو شرق خبر از برنامه افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی برای اجرای پروژه های جوینت ونچر با شرکت تایوانی داده است.