به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی شازند در عملکرد ١٠ ماهه منتهی به دی به طور کلی روندی صعودی داشت. ٢،٢۶٣ میلیارد تومان درآمد فروش، حاصل عملکرد ١٠ ماهه این شرکت می باشد.