به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه سرمایه گذاری سایپا در رابطه با فسخ چند قرارداد توضیحاتی ارائه نمود.