به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت ساینا از موکول شدن مجمع خود به زمان دیگری خبر داده است.