به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری رنا، در ارتباط با واگذاری سهام چند شرکت شفاف سازی نمود.