به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی زاگرس طی عملکرد ١٠ ماهه مجموعا ٣،۴٧٩ میلیارد تومان از فروش خود درآمد کسب نمود. نکته قابل توجه در عملکرد ١٠ ماهه این شرکت رشد درآمدی آن در دی ماه می باشد که ٢١ درصد از جمع مبلغ فروش را تشکیل داده است.