به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری صنعت و معدن در خصوص فروش های اخیر شرکت های زیر مجموعه خود اقدام به شفاف سازی نمود.