به گزارش کدال نگر بورس٢۴، ریشمک در حالی صورت های مالی ١٢ ماهه خود را منتشر کرد که شاهد رشد ٧ درصدی سود شرکت در عملکرد ١٢ ماهه بودیم.