به گزارش کدال نگر بورس٢۴، اعتلای البرز برنامه افزایش سرمایه از ۶٠ به ٨٠ میلیارد تومان را به تصویب هیئت مدیره خود رساند.