​شرکت پگاه آذربایجان غربی شرکت موفقی بوده که به تازگی در فرابورس پذیرش شده و تولید و فروش مناسب دارد. این شرکت به خوبی توانسته سود پیش بینی شده خود را پوشش دهد.