بسیاری از معاملات در بورس کالا از طریق معاملات و قرارداد های کشف پریمیوم صورت می گیرد ، اما این قرارداد ها اساسا چه نوع قراردادهایی هستند و چه کاربردهایی را دارند؟ در ابتدا به تعریف قرارداد کشف پریمیوم و مفاهیم مربوط به آن می پردازیم.

بورس۲۴ : بسیاری از معاملات در بورس کالا از طریق معاملات و قرارداد های کشف پریمیوم صورت می گیرد ، اما این قرارداد ها اساسا چه نوع قراردادهایی هستند و چه کاربردهایی را دارند؟ در ابتدا به تعریف قرارداد کشف پریمیوم و مفاهیم مربوط به آن می پردازیم.

قرارداد کشف پریمیوم: قراردادی است که طی آن در بازار فیزیکی بورس کالا نرخ مابه‌التفاوتی کشف می شود و طرفین متعهد می‌شوند در زمان مشخصی در آینده، کالا را بر اساس قیمت نهایی معامله نمایند.

خریدار بخشی از ثمن معامله نهایی را در زمان توافق ، به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقباً و بر اساس شرایطی انجام می‌شود که در اطلاعیه عرضه مشخص می‌گردد.

پریمیوم: مبلغ یا درصدی است که جهت محاسبۀ قیمت نهایی به قیمت مبنا اضافه و یا از قیمت مبنا کسر می‌شود.

قیمت مبنا: قیمتی است که در زمان تعیین شده در اطلاعیه عرضه، توسط مرجع مورد قبول بورس اعلام می‌گردد.

موضوع بعدی که باید مورد بررسی و تعریف قرار گیرد به قرار زیر است:

معامله نهایی: معامله‌ای است که در قرارداد کشف پریمیوم طرفین متعهد به انجام آن طبق ضوابط این دستورالعمل می شوند. این معامله در زمان مشخص شده در قرارداد کشف پریمیوم بر اساس قیمت نهایی، توسط بورس میان طرفین قرارداد کشف پریمیوم به صورت قرارداد نقد یا سلف منعقد می‌گردد.

قیمت نهایی: حاصل جمع قیمت کشف شده در قرارداد کشف پریمیوم و قیمت مبناست که تسویه نهایی معامله بر اساس آن انجام می‌شود.

در شکل زیر نحوه اقدامات جهت عرضه قرارداد کشف پریمیوم به تصویر کشیده شده است.

اقدامات جهت تقاضا و معامله قرارداد کشف پریمیوم نیز به صورت تصویر زیر است:

تسویه قرارداد کشف پریمیوم توسط خریدار در مهلت تسویه قرارداد کشف پریمیوم نیز به صورت زیر است:

تعدیل تضمین توسط فروشنده یک روز کاری قبل از تاریخ معامله نهایی به این صورت است:

از دیگر موضوعات که باید به تصویر بکشیم انجام معامله تعهد شده در قرارداد کشف پریمیوم بوده که به صورت زیر تعریف می شود:

در ادامه این موضوع به تضامین پیشنهادی قرارداد کشف پریمیوم جهت تصویب در هیئت مدیره بورس کالا می پردازیم که به شرح جدول زیر است:

با ذکر یک مثال این مراحل را ساده تر و ملموس تر می کنیم:

در مرحله بعد به این صورت محاسبه می شود:

همچنین مرحله بعد از انجام محاسبات برای ذکر مثال به شرح ذیل است:

مرحله بعد به شرح زیر است:

و در آخر ...