برای خرید خودرو مزدا ٢ (مونتاژ) مدل سال ١٣٩٣ و با ۵١ هزار کیلومتر کارکرد باید در حدود ٧١ میلیون تومان هزینه کرد.

به گزارش بورس۲۴ ،برای خرید خودرو مزدا 2 (مونتاژ) مدل سال 1393 و با 51 هزار کیلومتر کارکرد باید در حدود 71 میلیون تومان هزینه کنید.

قیمت سایر خودروهای مزدا به صورت زیر است:

برای خرید خودرو مزدا چقدر باید هزینه کرد؟+جدول

منبع: میزان