به گزارش بورس٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به عنوان یکصد و هفتادمین نماد فرابورسی با نماد تاپکیش و در گروه تجارت عمده فروشی به جز وسایل تقلیه موتوری درج نماد شد.