به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دلیل این افزایش سود را عمدتا بدلیل افزایش نرخ فروش متانول صادراتی بدلیل افزایش نرخ جهانی متانول وهمچنین افزایش نرخ تبدیل ارز دانست.