رونق موجود در بخش ساختمان هم به این حوزه مربوط بوده و به همین دلیل وضعیت سرمایه گذاری مسکن روز به روز بهتر خواهد شد و ما می توانیم فروش خوبی را داشته باشیم.