شرکت های پالایشی با مشکلات زیادی رو به رو هستند که بزرگترین آن طلب آن ها از دولت است. اگر مطالبات پالایشگاه ها داده نشود آن ها با مشکلات زیادی رو به رو هستند و نمی توانند طرح های توسعه خود را اجرایی نمایند که در نتیجه آن برنامه هایی همچون کیفی سازی محصولات با مشکل رو به رو می شود.