به گزارش بورس ٢۴ امروز شاهد پذیرش گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی در بازار فرابورس بودیم.