به گزارش بورس٢۴، سازمان اقتصاد کوثر در نظر دارد٩٠.٨ درصد از سهام سرمایه گذاری سبحان را با قیمت پایه هر سهم ٢٣٧۶ ریال عرضه نماید. گفتنی است،قرار است این بلوک در تاریخ نهم اسفند ماه در بازار فرابورس به فروش برسد.