گزارش تفسیری، در مورد سه ماهه سال آینده شرکت ها است؛ که این قوانین توسط برخی از شرکت های بورسی اجرا شده است. البته که با این جداول جدید، ارائه همه اطلاعات فروش و تولید و ... اجباری می شود.

بورس۲۴ ؛ پس از اجرای دستو رالعمل جدید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص نحوه اطلاع رسانی از سوی شرکت ها، قرار شده در کنار گزارشات تفسیری، جدولی ارائه شود که سرفصل های مهم بنیادی شرکت ها مانند تولید و فروش، بهای تمام شده و قرارداد های مهم و از این قبیل اطلاعات در آن ثبت گردد.

وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص نحوه ارائه جدول از سوی ناشرین در اطلاعات جدید ارائه شده، به خبرنگار بورس۲۴ گفت: طبق جلسات متعدد با نمایندگان کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون کارگزاران به زودی قرار است در مورد نحوه اطلاع رسانی جدید ناشران، تصمیماتی اتخاذ گردد.

روشن قلب گفت: طراحی این جداول مشخص شده و پیاده سازی و افشای آن در کدال، تا پایان بهمن ماه صد در صد انجام می شود.

وی افزود: گزارش تفسیری، در مورد سه ماهه سال آینده شرکت ها است؛ که این قوانین توسط برخی از شرکت های بورسی اجرا شده است. البته که با این جداول جدید، ارائه همه اطلاعات فروش و تولید و ... اجباری می شود.

او گفت: شرکت ها برای ارائه گزارشات 9ماهه، پیش بینی سه ماه ابتدا و انتهای دوره را ارائه می دهند و برای گزارشات 6 ماهه و 12ماهه ، پیش بینی های سه ماه آخر سال خود را باید ارائه دهند.

روشن قلب گفت: ارائه پیش بینی سود از سوی شرکت در مقاطع سه ماهه، به منزله پیش بینی بودجه سالیانه نخواهد بود. این جدول به پیوست صورت های مالی به همراه گزارش تفسیری برای شرکت های مربوطه ارسال می شود.