فردا بزرگترین بانک بورس یعنی بانک صادرات ایران به مجمع می رود... این بانک در حالی به مجمع سالانه می رود که ریسک های غیر سیستماتیک در حالی همچنان سودآوری آن را تحت تاثیر قرارداده که امید به سبک تر شدن برخی تکالیف، کاهش حجم دارایی های سمی، گستردگی شعب داخل و خارج کشور، افزایش حجم سپرده گیری و دارایی های کلان ، ظرفیت های بزرگ خروج از تنگناهای مالی برای این بانک را پدید آورده است، بانکی که ٢٠ ماه در بورس ممنوع-متوقف بوده است...

بورس۲۴ : فردا بزرگترین بانک بورس یعنی بانک صادرات ایران به مجمع می رود.

این بانک در حالی به مجمع سالانه می رود که ریسک های غیر سیستماتیک در حالی همچنان سودآوری آن را تحت تاثیر قرارداده که امید به سبک تر شدن برخی تکالیف، کاهش حجم دارایی های سمی، گستردگی شعب داخل و خارج کشور، افزایش حجم سپرده گیری و دارایی های کلان ، ظرفیت های بزرگ خروج از تنگناهای مالی برای این بانک را پدید آورده است، بانکی که 20 ماه در بورس «ممنوع-متوقف» بوده است.

بانک صادرات طی سال های اخیر در حالی زیانده شده که همواره در سال های گذشته بالای 500 میلیارد تومان در سال سود داشته است.

بانکی که در سال 90 مطالباتش از دولت در محدوده 2 هزار میلیارد تومان قرار داشت ، امروز مطالبات مستقیم آن از دولت به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.همین رقم سنگین طی این سال ها که دولت نه تنها اقدامی به پرداخت اصل بدهی ننموده بلکه سود چندانی هم پرداخت نمی کند ، سبب فشار های زیادی بر منابع و نقدینگی این بانک شده است.

اما ارزش بازار این بانک در حالی قبل از توقف در سطوح 5808 میلیارد تومان قرار دارد که ارزش بازار بانکی مانند صادرات با گسترده ترین شعب بانکی و دارایی های سنگین به نظر نمی رسد ، افت زیادی باید داشته باشد.

به خصوص این که بانک می تواند با روش هایی به خصوص فروش دارایی های ملک و یا سهام و افزایش و تقویت سرفصل سود سرمایه گذاری ها از زیان خود کاسته و حتی در مقطع سر به سر قرار بگیرد.

به عبارت دیگر، زیان بانک صادرات تحمیلی بوده و به دلیل مطالبات بالای دولت می باشد که پرداخت مطالبات دولت حتی بخشی از این مطالبات در قالب اسناد خزانه یا فروش دارایی ها بانک می تواند «وبصادر» را با تحول همراه کند.

نسبت سرمایه به تسهیلات اعطایی و سپرده های سرمایه گذاری

5.780

سرمایه بانک(میلیارد تومان)

114.943

سپرده دریافتی(میلیارد تومان)

83.000

تسهیلات اعطایی(میلیارد تومان)

آمار و ارقام دریافت سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک بسیار جالب توجه می باشد ، بانک صادرات حدود115 هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشته یعنی 20 برابر سرمایه پایه خود که از این میزان 83 هزار میلیارد تومان به تسهیلات دهی اختصاص داده شده است.

بررسی های بورس۲۴ نشان می دهد که بانک بیش از 7 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دارد که خود می تواند نکته مهم و مثبتی برای این بانک باشد ، برای بانکی در ابعاد صادرات که توانسته بیش از 114 هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشته باشد افزوده شدن تنها 10 درصد منابع و عدم تسهیلات دهی به دولت و اشخاص دولتی می تواند سبب تحول در سودآوری و خروج از زیاندهی این بانک شود.

­­­­­ ،بانک صادرات ایران بیش از 8 هزار میلیارد تومان در سهام و اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده است ، طبقه بندی این سرمایه گذاری و تبدیل این سرمایه گذاری ها به سرمایه گذاری های سودآورتر و بازدهی حداقل 20 درصدی از این وجوه می تواند سبب افزایش سود سرمایه گذاری ها و کاهش شدید زیاندهی در این بانک شود.

به طور کلی، بانک ابزارهای زیادی برای کاهش زیان داشته و از یک سو کاهش هزینه ها و از سوی دیگر رشد درآمد ها و تقویت سرفصل سرمایه گذاری ها سبب بهبود خوبی در اوضاع بانک خواهد شد.

این بررسی حاکی از آن است : بانک صادرات ایران در 8 ماهه امسال نزدیک به نه ماهه سال قبل درآمد حاصل از تسهیلات دهی رسیده است ، از سویی دیگر تنها در یک ماهه آبان ماه این بانک به درآمد قابل توجه 981 میلیارد تومانی رسید که نشان از روند رو به رشد این درآمد ها و احتمال افزایش سرفصل درآمد حاصل از تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش زیان در این بانک دارد.

پس بانکی که دارای شرایط ذیل می باشد:

1.دارایی های سنگین

2.حجم دریافت سپرده بالا

3.گستردگی شعب

دارای اهرم هایی می باشد که شدیدا می تواند بر سود و زیان خود اثر گذار و زیان خود را با کاهش همراه سازد ، بانک باید با ارائه یک سند راهبردی راه های ارتقای توان خود را که در تحلیل قبلی ارائه شد پیموده و در چنین شرایطی در صورت اجرای راه های عنوان شده و نشان دادن توان کاهش زیان دهی به نظر نمی رسد ، حتی افت قیمتی سنگینی در انتظار سهم پس از بازگشایی باشد.