مجمع شرکت ایتالران صبح امروز در تهران تشکیل جلسه داد.