بانک کارآفرین امروز مجمع عادی سالیانه خود را برگزار کرد...