به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرماآفرین هم که مدتی است با روند صعودی همراه شده است از عدم رویداد با اهمیت در شرکت خود خبر داد.