از ابتدای سال جاری تا پایان دوره ٩ ماهه درآمدهای عملیاتی تابا به ٧٣.٧ میلیارد ریال رسیده که در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل ٣٣ درصد افت را نشان می دهد. شرکت در دوره ٩ ماهه سال جاری بیش از ٧.٨ میلیارد ریال زیان عملیاتی شناسایی کرده حال آنکه در مدت زمان مشابه سال قبل ۴.۶ میلیار ریال سود عملیاتی کسب کرده بود.