این درحالیست که اقبال به سپرده های بلند مدت یکساله و تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سپرده یک ساله در سه ماهه تابستان کاملا مشهود می باشد که نتیجه آن تغییر...

بورس۲۴ : بانک انصار با سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی و ارزش مارکت حدود 21 هزار میلیارد ریال  مدتی ست در محدوده قیمتی 210 الی 211 تومان در بازار نوسان می کند. در نمودار زیر مجموع درآمدها و هزینه های وانصار به تفکیک در سه ماهه بهار، تابستان و پاییز مشاهده می گردد. در کوارتر سوم متوسط درآمدهای شرکت به 7816 میلیارد ریال رسیده است و هزینه ها نیز با کاهش جزیی نبست به کوارتر دوم سال در محدوده 8334 میلیارد ریال بوده است و در مجموع شرکت در کنترل هزینه توانسته تا حدودی موفق عمل کند.

در شرح درآمدهای این بانک در سال جاری، همانگونه که در جدول زیر مشاهده می گردد؛ در بخش فروش اقساطی و مشارکت مدنی درآمد تسهیلات اعطایی با روند نزولی همراه بوده و این درحالیست که در بخش سایر تسهیلات درآمدهای بانک رشد خوبی داشته و به سطح 2395 میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی ست که باید توجه داشت عمده درآمد بانک از محل مشارکت مدنی و سایر تسهیلات می باشد.

در خصوص هزینه ها با توجه به کاهش سود سپرده های بانکی در سه ماهه بهار همانگونه مشخص است مانده سپرده ها در سه ماهه دوم و سوم در بخش سپرده های کوتاه مدت سود با افت همراه شده و به تبع آن سود سپرده های پرداختی به رقم 3878 میلیارد ریال در سه ماهه پاییز رسیده و این درحالیست که اقبال به سپرده های بلند مدت یکساله و تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سپرده یک ساله در سه ماهه تابستان کاملا مشهود می باشد که نتیجه آن تغییر ترکیب هزینه های بانک از سپرده های کوتاه مدت به یک ساله می باشد.

با ترکیب درآمد و هزینه های موجود به نظر می رسد بانک با ادامه کنتزل هزینه ها می تواند ضمن کاهش ریسک های عملیاتی با بهبود درآمدزایی و ثبات در عملکرد بانکداری شرایط بهتری را تجربه کند.