مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان امروز برگزار شد و سودی تقسیم نکرد.