مجمع شرکت آزمایش که قرار بود امروز تشکیل شود، برگزار نشد.