مجمع فاراک با تصویب زیان١٧ تومانی به کار خود پایان داد که به معنای توزیع زیان میان سهامداران در یک سال مالی است.... آیا امیدی به این تجهیزاتی هست...!؟