تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

مجمع فاراک با تصویب زیان١٧ تومانی به کار خود پایان داد که به معنای توزیع زیان میان سهامداران در یک سال مالی است.... آیا امیدی به این تجهیزاتی هست...!؟