به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بورس انرژی در خصوص رشد قیمتی اخیر سهام خود توضیحاتی را ارائه نموده است.