به گزارش کدال نگر بورس٢۴، با انتشار صورت های مالی ٩ ماهه شرکت ها در ادامه به بررسی گزارش چند شرکت پرداخته ایم.