به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩۶ برای هر سهم ۴٩١ ریال سود محقق کرد که معادل ٩٠ درصد رقم سود پیش بینی شده در آخرین بودجه شرکت می باشد. شرکت در مدت مشابه سال قبل ١۴٩ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. افزایش ٢٣٠ درصدی سود در سال ٩۶ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ۵٣ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.