تامین نقدینگی را از طریق واگذاری کلی پروژه ها تامین خواهیم کرد / بی سابقه ترین سود را می سازیم، قول می دهیم مجمع عمومی شرکت عمران توسعه فارس با حضور ۵٨.٧ درصد از سهامدارن شرکت برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، مجمع "ثفارس" ٢٠ تومان معادل ٧٠ درصد سود شرکت را تقسیم کرد...