موافقت اصولی برای اجرای طرح های تولیدی جدید را در دستور کار داریم مجمع امروز شرکت تولید مواد اولیه الیاف معدنی با حضور حداکثر سهامدارن تشکیل شد. این مجمع به دلیل زیان سودی تقسیم نکرد و...