به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩۶ برای هر سهم ۴۶٩٧ریال سود محقق کرد که معادل ٨٢ درصد رقم سود پیش بینی شده در آخرین بودجه شرکت می باشد. گفتنی است زاگرس در مدت مشابه سال قبل ٢٢۶٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی این افزایش سود سال ٩۶ نسبت به سال ٩۵ را می توان ناشی از رشد ٣١ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.