تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

مجمع شرکت ایتالران قرار بود امروز برگزار شود اما به تنفس خورد.