مجمع شرکت ایتالران قرار بود امروز برگزار شود اما به تنفس خورد.