شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس امروز مجمع خود را برگزار کرد، که...